26

İktisat(İngilizce)

Tanıtım

İTÜ Ekonomi Bölümü, teori ve pratiği birleştirebilen, sayısal analiz yeteneği yüksek, küresel rekabete hazır ve sektörel uzmanlığa sahip ekonomistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüme bağlı iktisat yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştırmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır.

Programın Amacı

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Programın Hedefleri

Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen, 

Ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip, 

İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren, 

Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, 

Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,

Ekonomi biliminin bütün alanlarında uluslararası akademik ve iş çevrelerine daha rekabetçi ve daha entegre mezunlar yetiştirmektir.

Hedef Kitle

İTÜ İktisat programları disiplinlerarası yapıdadır. Dolayısıyla tüm alanlardan öğrenci kabul edilmektedir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans ve Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak matematiksel kuramlar ve istatistiki araştırma yöntemleri ile iktisadi bilgi üretme.
  • İktisat alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
  • İktisadi verilerin analizinde kuramsal bir modeli kurarak ve temel alarak başta ekonometrik modeller olmak üzere iktisadi ve istatistiki araştırma yöntemlerini ilgili yazılımlar yardımıyla kullanabilmek.
  • Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilme, takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, iktisat alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da sistemli bir şekilde aktarabilme ve akademik kurallara uygun eserler haline getirebilme.
  • Kamusal sorunların çözümüne yönelik strateji ve politikalara iktisadi yaklaşımlar getirebilme, bunları düzenli takip ettiği iktisadi verilerin ışığında somut politika önerilerine dönüştürebilme.
  • İktisat literatürünü takip edip uzmanlık sahası ve diğer sahalardaki gelişmelere genel olarak hakim olma x vii. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkileri, insan-toplum ile doğal çevre arasındaki ilişkileri ve işleyiş kurallarını bilme; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilerden hareketle geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilme ve gerektiğinde toplumsal ilişkileri değiştirmek üzere harekete geçebilme.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise ekonomi lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersine katılımını sağlamış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Dersler

İlk Dönem:

İkinci Dönem:

Üçüncü Dönem:

  • Thesis

Seçmeli Dersler:

Program Yürütme Kurulu

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Sencer Ecer Industrial Organization/ Game Theory/ Econometrics/ Health Economics
Prof. Dr. Bülent Güloğlu Ekonometri Teorisi/Panel Veri Ekonometrisi/Zaman Serisi Analizi
Doç. Dr. Tolga Yuret Economics of Education/ Industrial Organization/ Development Economics
Doç. Dr. Resul AYDEMİR Industrial Organization/ Banking Industry/ Airline Industry
Dr. Öğr. Üyesi Shourjo CHAKRAVORTY İktisat Teorisi/Sağlık Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERTEMEL Distributive Justice / Game Theory / Social Choice Theory / Fair Division / Mechanism Design / Energy Economics
Doç. Dr. Tolga Kaya Yapısal Yol Çözümlemesi/ Marka Tercih Modelleri/ Karar Verme Yöntemleri Analiz/ Bulanık Karar Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Mete Han Yağmur Enflasyon/Gelişme Ekonomisi - Makro/Para Politikası
Prof. Dr. Aysun Aygün Labor Economics/ Health Economics/ Applied Microeconomics
Prof. Dr. Raziye Selim Kişisel / Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları
Doç. Dr. Derya Karakaş Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Finansal Serbestleşme ve Krizler
Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Altay Ekonomik Entegrasyon/ Uluslararası Ticari Örgütler/ Uluslararası Ekonomi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM Regional Economics / Environmental Economics
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ Uygulamalı Mikro Ekonometri / Panel Veri Ekonometrisi/ Uygulamalı Makro Ekonometri
Dr. Öğr. Üyesi David Seymour Transportation Economics / Industrial Organization / Applied Microeconomic Theory
Dr. Öğr. Üyesi Quentin Stoeffler Microeconomy / Household strategies to exit povert