26

İşletme

Tanıtım

İşletme lisansüstü programları Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere otuz yıla yakındır yürütülmektedir. Farklı alanlardan gelen öğrencilere göre düzenlenen programlarda öğrencilerin, işletmenin satış-pazarlama, muhasebe-finans, yönetim-organizasyon, üretim, projelendirme, nicel yöntemler, teknoloji, hukuk gibi alanlarında bilgi edinmeleri ve araştırmalar yapmaları hedeflenmektedir. Tezsiz yüksek lisans iş hayatına hazırlarken, tezli yüksek lisans ve doktora programları uzmanlaşma getirmekte ve araştırmayı ön planda tutmaktadır.

Hakkında

İşletme doktora programı işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program temel olarak finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon alanlarındaki dersleri içermekte, toplam 8 ders (21 kredi + Seminer/Etik dersi), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları ve doktora tezinden oluşmaktadır. Programa başvuruda bulunmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve program yürütme kurulunun belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uymak zorunludur.

Programın Amacı

İşletme doktora programının temel amacı öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve örgütlerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri

Program;
• İşletme yönetiminin finans, pazarlama, yönetim ve organizayon alanlarında kuramsal donanıma sahip,
• Güncel ve ileri araştırma tekniklerini kavramış ve bunları uygulayabilen,
• Ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden ve bunları çalışmalarına yansıtan,
• Alanı ile ilgili kuramsal bilgiye katkıda bulunan,
• Yaptığı çalışmalarla alanındaki sorunlara yenilikçi, özgün çözümler üretebilen,
• Toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere saygılı, sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip akademisyen ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hedef Kitle

Doktora programı ise, lisans veya yüksek lisansını iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler veya mühendislik alanlarında yapmış adayları kabul etmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

• Finansman yöntemleri
• Finans piyasalarının yapısı
• Portföy analizi ve yönetimi
• Finansal varlıklar ve fiyatlama teknikleri
• Finansal riskler
• Örgüt kuramı
• Stratejik yönetim
• Örgütsel davranış
• İnsan kaynakları yönetimi
• Pazarlama stratejileri
• Marka yönetimi
• Bütünleşik pazarlama iletişimi
• Uluslararası pazarlama
• Kurumsal kimlik ve kurumsal pazarlama

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar oluşturup İşletme alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme bilgisi.

İşletme alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme, özgün bir konuyu araştırıp kavrayarak alanında yenilik getiren bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilme becerisi.

Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ürettiği en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme yetkinliği.

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme yetkinliği.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme yetkinliği.

Ulusal ve uluslararası platformlarda, alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve birikimini alanındaki ve alan dışındaki gruplara Türkçe ve yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yetkinliği.

İşletme alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine; stratejik karar verme tekniklerini kullanarak karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini ve yayılmasını destekleyebilme yetkinliği.

Sıkça Sorulan Sorular

İşletme doktora programına ilişkin sıkça sorulan sorulara erişmek için tıklayınız.

Dersler

ISS 601-601E Finansta Ileri Konular
ISS 602-602E Financial Econometrics
ISS 603-603E Financial Market Microstructure
ISS 604-604E MarketingTheory
ISS 605-605E Directed Readings in Consumer Behavior
ISS 606-606E Organization Theory
ISS 607-607E Special Topics in Organizational Behavior
ISS 608-608E Special Topics in Human Resource Management
ISS 610-610E Special Topics in Strategic Management
ISS 611-611E Special Topics in Entrepreneurship
ISS 696-696E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer

Finans Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

ISL 601E Research Methods I

ISL 602E Research Methods II

ISS 601-601E Finansta İleri Konular

ISS 602-602E Financial Econometrics

ISS 603-603E Financial Market Microstructure

ISS 608-608E Special Topics in Human Resource Management

ISS 610-610E Special Topics in Strategic Management

ISS 611-611E Special Topics in Entrepreneurship

ISL 511 Yatırım Analizi

ISL 532E Financial Engineering

ISS 503-503E Financial Accounting

ISS 504-504E Corporate Finance

ISS 531-531E International Finance

ISS 533-533E Sermaye Piyasasi Hukuku

 

Pazarlama Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 604-604E MarketingTheory

3

7.5

ISS 605E Directed Readings in Consumer Behavior

3

7.5

ISL 502 İleri Pazarlama Araştırması

3

7.5

ISL 503E Strategic Marketing Management

3

7.5

ISL 518 Örgütler Arası Pazarlama

3

7.5

ISS 509-509E Marketing Management

3

7.5

ISS 524-524E Pazarlama Arastirmasi

3

7.5

ISS 523-523E Global Marketing

3

7.5

ISS 532-532E Integrated Marketing Communication

3

7.5

ISS 555-555E e-Ticaret

3

7.5

 


Yönetim-Organizasyon Alanında Alınabilecek Bazı Dersler

DERS

Kredi

AKTS

ISL 601E Research Methods I

3

7.5

ISL 602E Research Methods II

3

7.5

ISS 606E Organization Theory

3

7.5

ISS 607E Special Topics in Organizational Behavior

3

7.5

ISS 608-608E Special Topics in Human Resource Management

3 7.5
ISS 610-610E Special Topics in Strategic Management

3 7.5
ISS 611-611E Special Topics in Entrepreneurship

3 7.5

ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları

3

7.5

ISL 517E Management of Technology

3

7.5

ISS 505-505E Management and Organization

3

7.5

ISS 508-508E Organizational Behavior

3

7.5

ISS 510-510E Stratejik Planlama ve Yonetim

3

7.5

ISS 511-511E Insan Kaynaklari Yonetimi

3

7.5

 


 

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan, Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK (Üye)
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI

Erasmus Koordinatörleri

Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik / Stratejik Yönetim
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI Finansal Krizler / Döviz Kuru Rejimleri / Uluslararası Finansal Mimari
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR Makroekonomi / Gelir Dağılımı ve Yoksulluk /Gelişme Ekonomisi
Dr. Öğr. Ü. Ulaş BAYSAL İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT Tedarik Zinciri Yönetimi / Proje Yönetimi /Üretim Planlama
Prof. Dr. Huriye Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi / Perakende Pazarlama Stratejileri / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Toplam Kalite Yönetimi / Sağlık ve Eğitim Sektöründe Kalite / QFD Uygulamaları / Sürekli İyileştirme Teknik ve Metotları
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ Üretim Yönetimi / Yöneylem Araştırması
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ Finans Piyasaları / Portföy Yönetimi / Yatırım / Muhasebe
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama / Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim ve Organizasyon / Mühendislik Etiği / Stratejik Yönetim
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ Bilişim Hukuku / Veri Koruması Hukuku / Rekabet Hukuku /Sözleşme Hukuku
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Makroekonomi / Para ve Banka / Uluslararası Finans / Uluslararası Ticaret / Gelişme İktisadı
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Holdingler ve Holding Bankacılığı
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Pazarlama Yönetimi / Bütünleşik Pazarlama İletişimi / Tüketici Davranışları / Pazarlama Araştırması
Doç. Dr. Tolga KAYA Araştırma Yöntemleri / Yönetimde Karar Verme / Ekonometri / İstatistik
Prof. Dr. Özgür KAYALICA Mikroekonomi / Çevre Ekonomisi / Türkiye Ekonomisi / Oyun Teorisi
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ Girdi-Çıktı Analizleri / Öncül Göstergeler Yöntemi / Bölgesel Gelir Dağılımı / Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İnsan Kaynakları Yönetimi / İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları / Kariyer Seçimi / Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Uluslararası Ticaret / Uluslararası İktisat / Ekonomik Bütünleşme ve AB
Dr. Öğr. Ü.Özgür ÖZTÜRK İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku / İş Hukuku
Prof. Dr. Raziye SELİM Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları / Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Aslı SÜDER Yönetim ve Organizasyon / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgütsel Davranış / Organizasyon Teorisi / Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Oktay TAŞ Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi / Finansal Analiz ve Denetleme
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU Gelişmekte Olan Piyasalar / Finansal Kriz / Finansal Zaman Serileri
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Yönetim & Organizasyon / Organizasyon Teorisi / Teknoloji Yönetimi / Mühendislik Tasarımı / Girişimcilik
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN Finansal Ekonometri / Zaman Serisi Analizleri / Pazarlama Araştırmaları
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM Teknoloji Yönetimi / Yönetim Bilgi Sistemleri / Proje Yönetimi / Süreç Yönetim
Doç Dr. Hasan KARSLIOĞLU
Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Telekomünikasyon Hukuku
Doç.Dr. Tuncay ÖZCAN
Veri Madenciliği,Büyük Veri Analitiği,Optimizasyon,Metasezgisel Algoritmalar,Tahminleme
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia EVCİMEN Liderlik, Kültürlerarası Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi.
Öğr. Gör. Dr. Zeynep ERDEN BAYAZIT
Örgüt Teorisi, Girişimcilik, İş Etiği
Öğr.Gör. Dr. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku