26

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler

Tanıtım

İTÜ, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Toplumda yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır.

Programın Amacı

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçinden ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde angaje, yaratıcı ve sosyal sorumlu çalışmaların bağımsız, özgün ve önder odağı olma amacını esas alır.

Özgörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçinden ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde angaje, yaratıcı ve sosyal sorumlu çalışmaların bağımsız, özgün ve önder odağı olma amacını esas alır.

Özgörev

İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler Doktora Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme gibi kendi potansiyelleri ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Toplumda yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında uluslararası düzeyde Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturmasına çalışılır.

Hedef Kitle

Siyasal ve toplumsal düşünceler alanına hakim olmak ve alana katkıda bulunmak için gerekli çalışma yöntemlerini öğrenmeye ve çalışma disiplinini kazanmaya niyetli, Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarından tezli yüksek lisans programını tamamlamış tüm öğrenciler programa başvurabilirler.

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki belgeler program kabul komisyonun ön değerlendirmeleri için mülakattan 1 hafta öncesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. 
1) Transkirpt (GPA 3.25/4.00), 
2) ALES ya GRE sınav sonuç belgesi (ALES min. 70, GRE min. 675),
3) En az 2 adet akademik referans mektubu, 
4) Adayın programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı ya da Kısa Araştırma Önerisi, (1500 kelime) 
5) İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (7000-8000 kelime). 
6) Curriculum Vitae (CV).  
7) İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösterir belge: 

Program tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları: 
KPDS:75 veya ÜDS: 75 veya IELTS:75 veya CBT: 238 veya PBT: 584. 

Adaylar için notlar: 
1) Siyaset Çalışmaları alanı dışındaki alanlardan mezun olan adaylar Program Yürütme Kurulu'nun belirlediği dersleri Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.
2) Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
3) Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebirlirliği göstermemektedir.

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanında edindiği bilgileri sistematik olarak kullanabilme ve bunları kullanarak yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak bu alanla ile ilgili yeni düşünce ve yöntemleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak üst düzeyde çözümleyebilme.

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme.

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda uzman kişiler ve diğer paydaşlarla tartışabilme ve bu yollu işlevsel etkileşim kurabilme.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme; bunlardan yola çıkarak ürettiği ve ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınladığı özgün yapıtları sayesinde Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tartışabilme yetkinliğine sahip olma, Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme; bu alandaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

 

Dersler

STD 601E - Political Concepts and Perspectives on Politics

This course analyzes some of the major normative arguments about a variety of political concepts. It will provide a conception to political theory by analysing key political concepts. It will examine particular normative debates surrounding key concepts including power, the state, political obligation, civil disobedience, freedom, equality, justice, democracy, citizenship, and human rights. The contestability of these political concepts is investigated.


This course analyses the discursive construction of ideological formations, identities, forms of political understandings and behaviour patterns. It explores how these formations and patterns become widespread and how they lose ground depending on the changing discursive dynamics related to historical circumstances. Instead of focusing on particular ideologies, the course analyses the conditions of possibilities or discursive processes that they are built on. For this end, the course employs various approaches like linguistics, psychoanalysis and the approaches analysing the relationships between the construction of the self and political power.

STD 603E - Theories of International Relations

This course provides a comprehensive and in-depth overview of the theories and major scholarly traditions in the discipline of International Relations. It explores contemporary debates on key concepts—such as war, sovereignty, power, law, justice—and epistemological issues pertaining to theorizing international relations.

STD 604E - Advanced Topics in International Relations

This course analyzes the basic issues in international relations by combining theoretical and empirical discussions. The end of World War II and the Cold War as well as the issues of unipolarity, bipolarity and multipolarity are addressed by utilizing international relations theory and case studies. The role of the UN in world politics as well a number of conflict regions in the world will also be thoroughly studied.

STD 605E - Political Philosophy From the Middle Ages to the Renaissance

The main objective of this course is to study the major theories of political philosophy that prevailed between the early middle ages and the Renaissance. Following a general survey of the Ancient Greek and Roman traditions, which had major influences on medieval political philosophy, the course will focus on the political philosophy of the first eminent medieval philosopher, Augustine. Next, the political philosophy of the scholastic period will be studied, with a special emphasis on Aquinas’ conception of “law”. Lastly, through a reading of the works of Renaissance and Reform thinkers such as Luther, Calvin and Machiavelli, the influence of Medieval thinkers on further generations will be discussed.

STD 606E - Politics of Death and Dying

This course handles the major theories, concepts and issues encountered in the Philosophy of Death and Dying as well as examining their philosophical arguments comparatively. This course deals with how death is defined and understood from various philosophical positions, and its meaning in metaphysical, personal and social contexts.

STD 607E - Art and Politics

STD 609E - Political Thought and Theory in the 19th Century

Philosophy of Hegel, Marx and Mill, alienation, the nature of freedom, the role of private property, the merits and shortcomings of liberalism, the threats to liberty in modern society, the ‘tyranny of the majority’ and the value of democracy.

STD 611E - Social Theory and Politics

Socio-political phenomena such as politics of social class, race and ethnicity, gender and sexuality, and religion; power of the modern nation state and its institutions; power dynamics that shape social and political life; modern ideologies and utopias that sometimes motivate such politics; the interactions between local politics and global trends at economic and cultural levels; and with the micro-politics of the everyday.

STD 615E - Phenomenology and Politics

STD YET Comprehensive

STD 697 - Specialization Field Course

STD DRT - Dissertation

Program Yürütme Kurulu

Aslı Öğüt Erbil (Program Koordinatörü)
Giovanni Mion
Gürcan Koçan

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr.Üyesi Giovanni Mion

Akademik Kurul

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Dr. Öğr.Üyesi Giovanni Mion

Analitik Felsefe / Mantık / Dil Felsefesi

Prof. Dr. Gürcan Koçan

Ahlâk ve Siyaset Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik

Uluslararası İlişkiler Kuramları / Uluslararası Güvenlik

Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil

İklim ve Su Politikaları /Çevre Yönetimi /Kentsel/Yerel Siyaset

Dr. Öğr. Üyesi Barry Stocker

Etik / Siyaset Felsefesi / Estetik / Kıta Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Gülöksüz

Siyasal Coğrafya

Doç. Dr. Umut Uzer

Uluslararası Siyaset /Türk Dış Politikası /Ortadoğu Çalışmaları

 

Daha fazla bilgi için siyaset.itu.edu.tr.