26

İşletme (Tezli/Tezsiz)

Tanıtım

İşletme lisansüstü programları Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere otuz yıla yakındır yürütülmektedir. Farklı alanlardan gelen öğrencilere göre düzenlenen programlarda öğrencilerin, işletmenin satış-pazarlama, muhasebe-finans, yönetim-organizasyon, üretim, projelendirme, nicel yöntemler, teknoloji, hukuk gibi alanlarında bilgi edinmeleri ve araştırmalar yapmaları hedeflenmektedir. Tezsiz yüksek lisans iş hayatına hazırlarken, tezli yüksek lisans ve doktora programları uzmanlaşma getirmekte ve araştırmayı ön planda tutmaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Diğer yandan, tezli program ise işletmeye dair sorunları akademik bakış açısıyla incelemeyi hedef alan bir yapıdadır. Bu haliyle, araştırma yapmak doktora eğitimi almak isteyenler için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.

Hedef Kitle

Yüksek lisans programları İTÜ İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri hariç, her alandan lisans diplomasıyla başvuranlara açıktır. Doktora programı ise, lisans veya yüksek lisansını iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler veya mühendislik alanlarında yapmış adayları kabul etmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çok farklı iş kollarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Programın, herhangi bir alandan bağımsız olarak, girişimciliği ve üst yöneticiliği öne çıkaran yapısı vardır. Ayrıca, tezli programlar akademik kariyer veya uzman araştırmacı pozisyonları hedefleyenler için tasarlanmıştır.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak işletme kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
  • İşletme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme.
  • İşletmenin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme.
  • Takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak sunabilme.
  • İşletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme.
  • İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma.
  • (Tezli program için) “İşletme” alanındaki uygulamalara yönelik bir çalışmayı, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bağımsız yürütebilme, elde ettiği bulguları yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

Tezli Program Yapısı
Program 10 ders (27 kredi + Seminer/Etik dersi) ve yüksek lisans tezinden (Tez Çalışması 1 (ISS YLT1) + Tez Çalışması (ISS YLT)) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501-501E Yöneticiler için İstatistik
ISS 502-502E Üretim Yönetimi
ISS 503-503E Financial Accounting
ISS 505-505E  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509-509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596-596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT1-YLT1E Tez Çalışması 1

4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT Tez Çalışması

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500-500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504-504E  Corporate Finance
ISS 506    İşletme Hukuku
ISS 507-507E Managerial Economics
ISS 508-508E Organizational Behavior
ISS 510-510E   Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511-511E  İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523-523E Global Marketing
ISS 524-524E Pazarlama Arastirmasi
ISS 531-531E International Finance
ISS 532-532E Integrated Marketing Communication
ISS 533-533E Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534-534E Financial Markets and Institutions
ISS 552-552EFikri Mülkiyet Hakları
ISS 554-554E Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555-555E Elektronik Ticaret Stratejileri

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir. Ders alırken İngilizce dil koşuluna (%30: en az 3 adet kredili ders) dikkat edilmedilir.


Tezsiz Program Yapısı

Program 12 ders (33 kredi + Seminer/Etik dersi) ve yüksek lisans projesinden (ISS 598) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501-501E Yöneticiler için İstatistik
ISS 502-502E Üretim Yönetimi
ISS 503-503E Financial Accounting
ISS 505-505E  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509-509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest) 

3. Yarıyıl (Güz)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS 598 Proje

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500-500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504-504E  Corporate Finance
ISS 506  İşletme Hukuku
ISS 507-507E Managerial Economics
ISS 508-508E Organizational Behavior
ISS 510-510E Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511-511E  İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523-523E Global Marketing
ISS 524-524E Pazarlama Arastirmasi
ISS 531-531E International Finance
ISS 532-532E Integrated Marketing Communication
ISS 533-533E Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534-534E Financial Markets and Institutions
ISS 552-552EFikri Mülkiyet Hakları
ISS 554-554E Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555-555E Elektronik Ticaret Stratejileri

**Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir. Ders alırken İngilizce dil koşuluna (%30: en az 4 adet kredili ders) ve dikkat edilmedilir.


Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan, Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK (Üye)
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI

Erasmus Koordinatörleri

Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik / Stratejik Yönetim
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI Finansal Krizler / Döviz Kuru Rejimleri / Uluslararası Finansal Mimari
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR Makroekonomi / Gelir Dağılımı ve Yoksulluk /Gelişme Ekonomisi
Dr. Öğr. Ü. Ulaş BAYSAL İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT Tedarik Zinciri Yönetimi / Proje Yönetimi /Üretim Planlama
Prof. Dr. Huriye Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi / Perakende Pazarlama Stratejileri / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Toplam Kalite Yönetimi / Sağlık ve Eğitim Sektöründe Kalite / QFD Uygulamaları / Sürekli İyileştirme Teknik ve Metotları
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ Üretim Yönetimi / Yöneylem Araştırması
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ Finans Piyasaları / Portföy Yönetimi / Yatırım / Muhasebe
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama / Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim ve Organizasyon / Mühendislik Etiği / Stratejik Yönetim
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ Bilişim Hukuku / Veri Koruması Hukuku / Rekabet Hukuku /Sözleşme Hukuku
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Makroekonomi / Para ve Banka / Uluslararası Finans / Uluslararası Ticaret / Gelişme İktisadı
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Holdingler ve Holding Bankacılığı
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Pazarlama Yönetimi / Bütünleşik Pazarlama İletişimi / Tüketici Davranışları / Pazarlama Araştırması
Doç. Dr. Tolga KAYA Araştırma Yöntemleri / Yönetimde Karar Verme / Ekonometri / İstatistik
Prof. Dr. Özgür KAYALICA Mikroekonomi / Çevre Ekonomisi / Türkiye Ekonomisi / Oyun Teorisi
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ Girdi-Çıktı Analizleri / Öncül Göstergeler Yöntemi / Bölgesel Gelir Dağılımı / Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İnsan Kaynakları Yönetimi / İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları / Kariyer Seçimi / Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Uluslararası Ticaret / Uluslararası İktisat / Ekonomik Bütünleşme ve AB
Dr. Öğr. Ü. Özgür ÖZTÜRK İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku / İş Hukuku
Prof. Dr. Raziye SELİM Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları / Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Aslı SÜDER Yönetim ve Organizasyon / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgütsel Davranış / Organizasyon Teorisi / Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Oktay TAŞ Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi / Finansal Analiz ve Denetleme
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU Gelişmekte Olan Piyasalar / Finansal Kriz / Finansal Zaman Serileri
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Yönetim & Organizasyon / Organizasyon Teorisi / Teknoloji Yönetimi / Mühendislik Tasarımı / Girişimcilik
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN Finansal Ekonometri / Zaman Serisi Analizleri / Pazarlama Araştırmaları
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM Teknoloji Yönetimi / Yönetim Bilgi Sistemleri / Proje Yönetimi / Süreç Yönetim
Doç Dr. Hasan KARSLIOĞLU
 Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
 Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Telekomünikasyon Hukuku
Doç.Dr. Tuncay ÖZCAN
 Veri Madenciliği,Büyük Veri Analitiği,Optimizasyon,Metasezgisel Algoritmalar,Tahminleme
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
 Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia Evcimen  Liderlik, Kültürlerarası Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi.
 Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden Bayazıt
 Örgüt Teorisi, Girişimcilik, İş Etiği
 Öğr.Gör. Dr. Gizem Sarıbay Öztürk  İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku