26

Siyaset Çalışmaları

Programın Amacı

​İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır.
 
​Özgörü (Vizyon)

​​İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçin ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olma amacını esas alır. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşma yetisini kazandırmayı hedeflerinden biri olarak kabul eder. 
 
​Özgörev (Misyon)

​​​İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır.
 
Siyaset Çalışmaları Programının Gerekleri​
​Siyaset Çalışmaları Programını başarıyla tamamlama kıstasları, İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yüksek Lisans derecesi alabilmek aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur.
Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, Siyaset Çalışmaları başkanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun karan ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan, Siyaset Çalışmaları programı ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
Siyaset Çalışmaları programını tüm öğrencilik haklanma sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalı, seminer dersi ve tez çalışması başarıyla tamamlanmalıdır.

Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. 
Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.
Siyaset Çalışmaları yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. 

​Yüksek Lisans Tezi ve Savunması

​Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Siyaset Çalışmaları Anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları Anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı,  en az ikisi Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları Anabilim dalından ve ya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. 
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Siyaset Çalışmaları Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. 

Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi,  enstitü Siyaset Çalışmaları Anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir.

Yüksek Lisans öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması mezuniyet şartı olarak aranır. 
 
​Program Başvuru Koşulları
​​2014-15 bahar yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Aşağıdaki belgeler program kabul komisyonun ön değerlendirmeleri için mülakattan 1 hafta öncesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. 
1) Transkirpt (GPA min. 2.75/4.00, 70/100), 
2) ALES ya GRE sınav sonuç belgesi (ALES min. 65, GRE min. 652), 
3) En az 2 adet akademik referans mektubu, 
4) Adayın programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Program Amaç Yazısı ya da Kısa Araştırma Önerisi, (1500 kelime) 
5) İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (5000-6000 kelime). 
6) Curriculum Vitae (CV).  
7) İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösterir belge: 

Program tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları: 
KPDS:75 veya ÜDS: 75 veya IELTS:75 veya CBT:238 veya PBT:584. 

Adaylar için notlar:
1) Siyaset Çalışmaları alanı dışındaki alanlardan mezun olan adaylar Program Yürütme Kurulu'nun belirlediği dersleri Bilimsel Hazırlık döneminde almak zorundadır.
2) Mülakat öncesinde yukarıdaki belgeleri tam olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.
3) Gerekli ön koşulların sağlanması programa kabul edilebilirliği göstermemektedir.

Detaylı bilgi için bölüm web sitesini ziyaret ediniz: siyaset.itu.edu.tr