26

İktisat(İngilizce)

Tanıtım

İTÜ Ekonomi Bölümü, teori ve pratiği birleştirebilen, sayısal analiz yeteneği yüksek, küresel rekabete hazır ve sektörel uzmanlığa sahip ekonomistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüme bağlı iktisat yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştırmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır.

Programın Amacı

İktisat doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri alan dersleri ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.

Programın Hedefleri

 • Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen, 
 • İktisatı bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip, 
 • İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren, 
 • Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, 
 • Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,
 • Ekonomi biliminin bütün alanlarında uluslararası akademik ve iş çevrelerine daha rekabetçi ve daha entegre mezunlar yetiştirmektir.

Hedef Kitle

İTÜ İktisat programları disiplinlerarası yapıdadır. Dolayısıyla tüm alanlardan öğrenci kabul edilmektedir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Lisans ve Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak matematiksel kuramlar ve istatistiki araştırma yöntemleri ile iktisadi bilgi üretme.
 • İktisat alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
 • İktisadi verilerin analizinde kuramsal bir modeli kurarak ve temel alarak başta ekonometrik modeller olmak üzere iktisadi ve istatistiki araştırma yöntemlerini ilgili yazılımlar yardımıyla kullanabilmek.
 • Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilme, takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, iktisat alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da sistemli bir şekilde aktarabilme ve akademik kurallara uygun eserler haline getirebilme.
 • Kamusal sorunların çözümüne yönelik strateji ve politikalara iktisadi yaklaşımlar getirebilme, bunları düzenli takip ettiği iktisadi verilerin ışığında somut politika önerilerine dönüştürebilme.
 • İktisat literatürünü takip edip uzmanlık sahası ve diğer sahalardaki gelişmelere genel olarak hakim olma. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkileri, insan-toplum ile doğal çevre arasındaki ilişkileri ve işleyiş kurallarını bilme; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme ve toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilerden hareketle geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilme ve gerektiğinde toplumsal ilişkileri değiştirmek üzere harekete geçebilme.

Program Yapısı

Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci sekiz dersin %50’sini 600 kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise ekonomi lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersine katılımını sağlamış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Dersler

İlk Dönem:

İkinci Dönem:

Üçüncü Dönem:

 • Thesis

Seçmeli Dersler:

Program Yürütme Kurulu

  Erasmus Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM

  Akademik Kurul

  Adı Soyadı Çalışma Alanları
  Prof. Dr. Sencer ECER Endüstriyel Örgütler / Oyun Teorisi / Ekonometri / Sağlık İktisatsi
  Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU Ekonometri Teorisi/Panel Veri Ekonometrisi/Zaman Serisi Analizi
  Doç. Dr. Tolga YURET Eğitim İktisatsi / Endüstriyel Örgütler / Kalkınma İktisadı
  Doç. Dr. Resul AYDEMİR Endüstriyel Örgütler / Bankacılık Endüstrisi / Havacılık Endüstrisi
  Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ Uygulamalı Mikro Ekonometri / Panel Veri Ekonometrisi/ Uygulamalı Makro Ekonometri
  Dr. Öğr. Üyesi Shourjo CHAKRAVORTY İktisat Teorisi/Sağlık İktisatsi
  Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERTEMEL Dağıtımsal Adalet / Oyun Teorisi / Sosyal Tercih Teorisi / Adil Bölüşüm / Yöntem Tasarımı / Enerji İktisadı
  Doç. Dr. Tolga KAYA Yapısal Yol Çözümlemesi/ Marka Tercih Modelleri/ Karar Verme Yöntemleri Analiz/ Bulanık Karar Teknikleri
  Dr. Öğr. Üyesi Mete Han YAĞMUR Enflasyon/Gelişme İktisatsi - Makro/Para Politikası
  Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN Çalışma İktisatsi / Sağlık İktisatsi / Uygulamalı Mikroİktisat
  Dr. Öğr. Üyesi Serdar ALTAY İktisatk Entegrasyon/ Uluslararası Ticari Örgütler/ Uluslararasıİktisat Hukuku
  Dr. Öğr. Üyesi Christopher HANNUM Bölgesel İktisat / Çevresel İktisat
  Dr. Öğr. Üyesi Quentin STOEFFLER Mikroİktisat / Yoksulluktan çıkış için hane halkı stratejileri
  Dr.Öğr. Üyesi Umut KURUÜZÜM Kapitalizm ve esitsizlik; emek; yoksulluk; Marksist İktisat; Ekolojik Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkinma; Irak Politik Ekonomisi