26

İşletme Doktora Programı 

Tanıtım
İşletme doktora programı işletme yönetiminin ilgili alanlarında kuramsal bilgi birikimi sağlamayı, etkin akademik araştırma yürütecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program temel olarak finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon alanlarında dersler içermekte; araştırma yöntemleri, sayısal yöntemler gibi derslerle de desteklenmektedir. Toplam 8 ders (21 kredi + Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi), sonrasında yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları ve doktora tezinden oluşmaktadır.

Programın Amacı
İşletme doktora programının temel amacı öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve örgütlerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri
Program;

- İşletme yönetiminin finans, pazarlama, yönetim ve organizayon alanlarında kuramsal donanıma sahip,
- Güncel ve ileri araştırma tekniklerini kavramış ve bunları uygulayabilen,
- Ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden ve bunları çalışmalarına yansıtan,
- Alanı ile ilgili kuramsal bilgiye katkıda bulunan,
- Yaptığı çalışmalarla alanındaki sorunlara yenilikçi, özgün çözümler üretebilen,
-Toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere saygılı, sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip
akademisyen ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışma/Araştırma Alanları
Finansman yöntemleri
Finans piyasalarının yapısı
Davranışsal finans
Portföy analizi ve yönetimi
Finansal varlıklar ve fiyatlama teknikleri
Finansal riskler
Örgüt kuramı
Stratejik yönetim
Örgütsel davranış
İnsan kaynakları yönetimi
Yenilik yönetimi
Girişimcilik ve liderlik
Pazarlama stratejileri
Marka yönetimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Uluslararası pazarlama
Kurumsal kimlik ve kurumsal pazarlama
Tüketici davranışları

 

Hedef Kitle
Lisans veya yüksek lisansını iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler veya mühendislik alanlarında yapmış adaylar kabul edilmektedir.

 
Başvuru Koşulları
Başvuruda aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 • Özgeçmiş
 • Niyet mektubu
 • ALES-EA veya ALES-SAY veya GMAT veya GRE belgesi
 • Lisans ve lisansüstü not belgeleri
 • İngilizce dil belgesi
 • Referans mektubu (iki adet)
 • Araştırma önerisi yazısı (bkz SSS)
 • Ön olur yazısı (bkz SSS)
 • Varsa yapılmış akademik çalışma örnekleri

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

 Program Öğrenme Çıktıları

 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar oluşturup İşletme alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme bilgisi.
 • İşletme alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme, özgün bir konuyu araştırıp kavrayarak alanında yenilik getiren bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 •  Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ürettiği en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme yetkinliği.
 •  Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme yetkinliği.
 •  Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme yetkinliği.
 •  Ulusal ve uluslararası platformlarda, alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve birikimini alanındaki ve alan dışındaki gruplara Türkçe ve yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yetkinliği.
 •  İşletme alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine; stratejik karar verme tekniklerini kullanarak karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini ve yayılmasını destekleyebilme yetkinliği.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

İşletme doktora programına ilişkin sıkça sorulan sorulara erişmek için tıklayınız.

Dersler

Doktora Dersleri
ISS 601-601E Finansta Ileri Konular
ISS 602-602E Financial Econometrics (Finansal Ekonometri)
ISS 603-603E Financial Market Microstructure (Finansal Market Yapısı)
ISS 604-604E Marketing Theory (Pazarlama Kuramı)
ISS 605-605E Directed Readings in Consumer Behavior  (Tüketici Davranışında Seçilmiş Konular)
ISS 606-606E Organization Theory (Örgüt Kuramı) 
ISS 607-607E Special Topics in Organizational Behavior  (Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular)
ISS 608-608E Special Topics in Human Resource Management  (İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçilmiş Konular)
ISS 610-610E Special Topics in Strategic Management  (Stratejik Yönetimde Seçilmiş Konular)
ISS 611-611E Special Topics in Entrepreneurship (Girişimcilikte Seçilmiş Konular)
ISS 696-696E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer

Finans Alanında Alınabilecek Bazı Dersler
ISL 601E Research Methods I
ISL 602E Research Methods II
ISS 601-601E Finansta İleri Konular
ISS 602-602E Financial Econometrics (Finansal Ekonometri)
ISS 603-603E Financial Market Microstructure (Finansal Market Yapısı)
ISL 511 Yatırım Analizi
ISS 503-503E Financial Accounting (Finansal Muhasebe)
ISS 504-504E Corporate Finance (Finansman)
ISS 531-531E International Finance (Uluslararası Finans)
ISS 533-533E Sermaye Piyasasi Hukuku

Pazarlama Alanında Alınabilecek Bazı Dersler
ISL 601E Research Methods I
ISL 602E Research Methods II
ISS 604-604E MarketingTheory (Pazarlama Kuramı)
ISS 605-605E Directed Readings in Consumer Behavior  (Tüketici Davranışında Seçilmiş Konular)
ISL 502 İleri Pazarlama Araştırması
ISL 503E Strategic Marketing Management (Stratejik Pazarlama Yönetimi)
ISL 518 Örgütler Arası Pazarlama
ISS 509-509E Marketing Management (Pazarlama Yönetimi )
ISS 524-524E Pazarlama Arastirmasi
ISS 523-523E Global Marketing (Küresel Pazarlama)
ISS 532-532E Integrated Marketing Communication (Bütünleşik Pazarlama İletişimi )
ISS 555-555E e-Ticaret

 

Yönetim-Organizasyon Alanında Alınabilecek Bazı Dersler
ISL 601E Research Methods I
ISL 602E Research Methods II
ISS 606-606E Organization Theory (Örgüt Kuramı) 
ISS 607-607E Special Topics in Organizational Behavior  (Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular)
ISS 608-608E Special Topics in Human Resource Management  (İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçilmiş Konular)
ISS 610-610E Special Topics in Strategic Management  (Stratejik Yönetimde Seçilmiş Konular)
ISS 611-611E Special Topics in Entrepreneurship (Girişimcilikte Seçilmiş Konular)
ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları
ISL 517E Management of Technology (Teknoloji Yönetimi)
ISS 505-505E Management and Organization (Yönetim ve Organizasyon)
ISS 508-508E Organizational Behavior (Örgütsel Davranış)
ISS 510-510E Stratejik Planlama ve Yonetim
ISS 511-511E Insan Kaynaklari Yonetimi

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan, Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK (Üye)
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ

Erasmus Koordinatörleri
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik / Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Telekomünikasyon Hukuku
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI Finansal Krizler / Döviz Kuru Rejimleri / Uluslararası Finansal Mimari
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR Makroekonomi / Gelir Dağılımı ve Yoksulluk /Gelişme Ekonomisi
Doç. Dr. Ulaş BAYSAL İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT Tedarik Zinciri Yönetimi / Proje Yönetimi /Üretim Planlama
Prof. Dr. Huriye Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi / Perakende Pazarlama Stratejileri / Tüketici Davranışı
Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Toplam Kalite Yönetimi / Sağlık ve Eğitim Sektöründe Kalite / QFD Uygulamaları / Sürekli İyileştirme Teknik ve Metotları
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ Üretim Yönetimi / Yöneylem Araştırması
Prof . Dr. Dilay ÇELEBİ GONİDİS Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ Finansal Piyasalar ve Ürünler / Piyasa Mikroyapısı / Davranışsal Finans / Portföy Yönetimi / Yatırım / Finansal Yönetim
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama / Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim ve Organizasyon / Mühendislik Etiği / Stratejik Yönetim
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT Örgüt Teorisi, Girişimcilik, İş Etiği
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ Bilişim Hukuku / Veri Koruması Hukuku / Rekabet Hukuku /Sözleşme Hukuku
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia Evcimen Liderlik, Kültürlerarası Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Makroekonomi / Para ve Banka / Uluslararası Finans / Uluslararası Ticaret / Gelişme İktisadı
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı / Cinsiyet Ekonomisi
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Holdingler ve Holding Bankacılığı
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Pazarlama Yönetimi / Bütünleşik Pazarlama İletişimi / Tüketici Davranışları / Pazarlama Araştırması
Doç Dr. Hasan KARSLIOĞLU Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku
Doç. Dr. Tolga KAYA Araştırma Yöntemleri / Yönetimde Karar Verme / Ekonometri / İstatistik
Prof. Dr. Özgür KAYALICA Mikroekonomi / Çevre Ekonomisi / Türkiye Ekonomisi / Oyun Teorisi
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ Girdi-Çıktı Analizleri / Öncül Göstergeler Yöntemi / Bölgesel Gelir Dağılımı / Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İnsan Kaynakları Yönetimi / İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları / Kariyer Seçimi / Yönetim ve Organizasyon
Doç.Dr. Tuncay ÖZCAN Veri Madenciliği,Büyük Veri Analitiği,Optimizasyon,Metasezgisel Algoritmalar,Tahminleme
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Uluslararası Ticaret / Uluslararası İktisat / Ekonomik Bütünleşme ve AB
Dr. Öğr. Ü.Özgür ÖZTÜRK İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku / İş Hukuku / Fikri Mülkiyet Hukuku
Öğr.Gör. Dr. Gizem Sarıbay Öztürk İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Prof. Dr. Raziye SELİM Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları / Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Aslı SÜDER Yönetim ve Organizasyon / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgütsel Davranış / Organizasyon Teorisi / Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Oktay TAŞ Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi / Finansal Analiz ve Denetleme / Kurumsal Finansman / Davranışsal Finans
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU Gelişmekte Olan Piyasalar / Finansal Kriz / Finansal Zaman Serileri
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Yönetim & Organizasyon / Organizasyon Teorisi / Teknoloji Yönetimi / Mühendislik Tasarımı / Girişimcilik
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN Finansal Ekonometri / Zaman Serisi Analizleri / Pazarlama Araştırmaları
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM Teknoloji Yönetimi / Yönetim Bilgi Sistemleri / Proje Yönetimi / Süreç Yönetim