26

Müzikoloji ve Müzik Teorisi

Tanıtım

Birbiriyle iç içe çalışma alanları olan Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanlarındaki çalışmalara yön vermek, müzik bilimine katkıda bulunularak akademik ve bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli lisansüstü eğitimi sağlamayı amaçlayan doktora programının, alanında yetkin müzik bilimcilerin yetiştirilmesi, yapılan araştırmaların ışığında gelecek nesillere bilgi aktarılması, müzik bilimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı, 2002-2003 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümlerince kurulmuştur. Bölüm, akademik ve bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli lisanstüstü eğitimi sağlamak üzere kurulmuştur.

Müzikoloji ve müzik teorisi alanında müzik bilimcilerin yetiştirilmesi, yapılan araştırmaların ışığında gelecek nesillere bilgi akışının sağlanması ve müzik bilimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Programın Vizyonu

Program, müzikoloji ve müzik teorisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Yurtdışında bu alanda eğitim veren üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak programlar açılması ve üniversitelerarası değişim programlarına imkan sağlanması hedeflenmektedir

Programın Önemi

Müzikoloji, müzik hakkında araştırmalar yaparak, müziğin sistemleştirilmesidir. Müzikoloji sadece müzikal tecrübe ve değerleri değil, bu değerler hakkında bildiğimiz ve düşündüğümüz her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Eğitim gören her müzisyen iyi derecede müzik bilgisine sahiptir, ancak o kişi eğer tamamen müzik hakkındaki bilgilerini bilimsel metotlarla donatmamış ve araştırma ve veri toplama gibi bilimsel yöntemler ile bilgisini genişletmemiş ise bu kişiyi bir müzikolog veya müzik teorisyeni sayamayız. Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kısacası müzikoloji müziğin bilimsel tarafıdır. Müziğin sanatsal yanı olan kompozisyon ve performans sadece müzikal bilgi ile ilgili olmayıp, bilimsel yönüyle de ilgilidir. Çünkü bilim bize bir sanatın nasıl yapıldığım da öğretir. Bu açıdan bilim sanatın tamamlayıcısıdır ve bu ilişkinin öneminin anlaşılması gerekmektedir.

Programın Misyonu

* Müzikoloji dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile liderlik niteliklerine sahip, yaratıcı müzik bilimcileri ve teorisyenleri yetiştirmek.
* Müzik bilimi alanında yapılan araştırmaların ortaya konularak gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişini sağlamak.
* Yapılacak yeni alan araştırmalarında ortaya konan materyallerin yayınlayarak müzik biliminin hizmetine sunmak.
* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunarak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.
* Kültürümüze sahip çıkacak, yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek.* Müzik Bilimi alanında yeni teoriler üreterek bu teorilerin araştırma sonuçlarım ortaya koyabilmek.
* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve için ulusal ve uluslararası imkânlar sağlamak.
* İlgili konularda çalışan müzikbilimcisi, sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.
* Benzeri programlarla ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim içinde olup, verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak
* Yurtdışı üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzeri ortak programlar açmak ve üniversitelerarası değişim programlarına imkan sağlamak.

Hedef Kitle

Çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle müzikoloji ve etnomüzikoloji lisans programlarından mezun adaylar ile birlikte, müzik performans ya da sosyal bilimlerin alanlarından mezun öğrenciler de müzikoloji programının hedef kitlesinde yer alırlar. Müzikoloji alanının disiplinlerarası kimliği sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, dilbilimi, psikoloji, felsefe, fizik, matematik gibi pek çok disipline ait akademik alan müzikolojini hedef kitlesi içerisindedir.

Mezunlardan Beklenen Nitelikler

• Müzikoloji alanında öğrendiklerini genç nesle aktararak akademik alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan yapılanmayı sağlayabilmek.
• Resmi veya özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak bilgi aktarımını genele yayabilmek.
• Ulusal ve uluslararası alanda ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek.
• Müzik bilimine yerel ve uluslararası değerleri pekiştirmiş bir akademisyen olarak katkıda bulunabilmek.
• Türkiye'nin kültürel kaynak zenginliğini yeni yarattığı bilimsel projelerle ortaya çıkarabilmek.
• Çağın gerektirdiği en yeni tekniklerle donanıp, müzik bilimini inceleyip yenilikleri takip edebilmek
• Türkiye'nin müzikoloji alanında gereksinim duyduğu metot ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilmek.
• Tarihsel mirasımızı kökten kopmadan koruyarak araştırmalar yoluyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek.
• Müzikoloji alanındaki uluslararası araştırmaları dilimize kazandırabilmek.
• Yerel zenginliklerimizi ortaya çıkarmak amacıyla saha araştırmaları yapabilmek.

Mezunların Çalışma Alanları

Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programı mezunları, müzik bilimcisi, müzik teorisyeni olarak atıldıkları hayatlarında, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Mesleki anlamda çağdaş gelişmelere paralel olarak derinlemesine bilgiye sahip olma, edindiği bilgileri yaratıcılık faktörünü de katarak uygulamada nasıl kullanılabileceğini bilme.
  • Müzikoloji ve müzik teorisi alanında disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  • Müzikoloji ve müzik teorisi alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip kullanarak araştırma yapma, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirerek sonucu bilimsel rapor halinde sunma ve savunabilme.
  • Bilimsel ve sanatsal alanda, alanı ile ilgili özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme ve en az birer adet bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlama veya bildiri olarak sunarak ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak müzikoloji ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
  • Uluslararası platformlarda, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme, alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme.
  • Çağın gerektirdiği en yeni tekniklerle donanıp, Türk müzikolojisi ve Türk Müziği alanındaki yenilikleri takip edebilmek, karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
  • Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme ve Türkiye'nin Türk müziği alanında gereksinim duyduğu metot ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilmek.
  • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, Tarihsel mirasımızı kökten kopmadan koruyarak araştırmalar yoluyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek ve yerel zenginliklerimizi ortaya çıkarmak amacıyla saha araştırmaları yapabilmek.

Programın Yapısı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esaslar doğrultusunda yürütülür. Başvuru Koşullarını sağlayan öğrenciler giriş sınavına tabi tutulurlar.

Program 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Programın mezuniyet kredisi 24'dür. Programın dili Türkçedir. % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Senato Esasları çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesinden ya da farklı üniversitelerin lisansüstü programlarından kredili olarak ders seçebilirler. Seminer dersleri alınması zorunlu olan, ancak kredi dışı derslerdir.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

Dersler

MJT 601-601E Systematic Musicology Studies
MJT 602-602E 18.yy. da Türk Müziği
MJT 603-603E İleri Müzik Paleografyasi
MJT 604-604E 19-20.yy. da Türk Müzik
MJT 605-605E Safiyuddin Ürmevi
MJT 606-606E Türk Muziğinde Batılılaşma ve Modernizm
MJT 607-607E 16.17. yy. Türk Müziği Çalısmaları
MJT 608-608E Modern Müzik Çalışmaları
MJT 609-609E Türk Dünyasında Aşık Sanatı
MJT 610E-610 Comparative Studies on Turkic Musical Instruments
MJT 611-611E Communication and Mass Media
MJT 612-612E- Psychology of Music
MJT 613-613E Muziğin Toplumbilimsel Bileşenleri
MJT 614-614E Theoretical perspectives in ethnomusicology
MJT 615-615E Müzik Terapi Yöntemleri
MJT 616-616E Fieldwork and Lab
MJT 618-618E Abdulkadir Meragi ve Anadolu Edvar Geleneği
MJT DRT-DRT-E Tez Çalışması

 

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK (Anabilim Dalı Başkanı, Program Koordinatörü)
Prof. Songül KARAHASANOĞLU 
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

Akademik Kurul

Ad Soyad Çalışma Alanları
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Songül KARAHASANOĞLU Müzikoloji / Türk Halk Müziği (Yorumculuk) / Etnomüzikoloji, Popüler Müzik
Prof. Nermin KAYGUSUZ Türk Sanat Müziği
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI Tarihsel Müzikoloji / Makam Teorisi / Türk Makam Müziği Tarihi/ Kemençe
Doç. Dr. Atilla Coşkun TOKSOY Müzik Pedagojisi / Müzik Tarihi
Doç. Yalçın ÇETİNKAYA Müzik Felsefesi/Müzik Estetiği/Osmanlı-Türk Müziği Tarihi/ Avrupa Müzik Tarihi/Müzik Sosyolojisi/ Uzak-Doğu Hind Müzik Kültürü/ Tasavvuf Musikisi/Müzik ve Din/ Kadim Müzik Düşünceleri
Doç. Dr. Fatma Belma OĞUL Sistematik müzikoloji / Etnomüzikoloji / Etnokoreoloji
Doç. Dr. Ozan BAYSAL Müzik Teori Tarihi/Müzik Algısı/Analiz Modelleri ve Müzik Analizi/Müzik Estetiği/Popüler Müzik
 Doç. Dr. Gonca GİRGİN  Müzikoloji/Tarihsel müzikoloji / Etnomüzikoloji / Etnokoreoloji / performans çalışmaları
 San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL  Müzikoloji/Türk Halk Müziği/Aşık Müziği/ Müzik Tarihi
 Doç. Dr. Burcu YILDIZ  Etnomüzikoloji/Müzikoloji/Popüler müzik/Türkiye Müzik Kültürleri
 Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN  Kompozisyon / Müzik Teorisi

 

Misafir Öğretim Üyeleri
 
Prof. Ruhi AYANGİL
Prof. Dr. Ali ERGUR
Yard. Doç. Dr. Nuri UYGUN
Yard. Doç. Dr. Süleyman ERGUNER

 
İletişim

Telefon/Faks: 0212 293 13 00/ 2149-2795-2159-2125 
E-posta: dogrusozn@itu.edu.tr ,  besir@itu.edu.tr ,  atason@itu.edu.tr , yildizburc@itu.edu.tr