26

Çalgı-Ses

Tanıtım

Programın amacı çalgı ve ses alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek; sanatçı adaylarının yorumculuk becerilerini ve akademik donanımlarını geliştirmek; ulusal ve uluslararası ölçekte sahne tecrübelerini artırmak; müzik eserlerine dair analitik bakış açısını oluşturmak; sanatsal çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmektir.

Türkiye’nin geleneksel müzik sanatına ait birikimini değerlendirebilen, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru geliştirebilen, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, temsil ettiği sanatın akademik donanımını kavramış çalgı ve ses alanında uzman yorumcular yetiştirmek, ülkemiz müzik sanatının gelişimi ve ulusal - uluslararası platformlarda temsiliyeti açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalgı ve şan metodolojisinin lisansüstü düzeyde öğretilerek uygulandığı Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans programı açılması amaçlanmış ve gerekli resmi çalışmalar tamamlanarak 4.8.2014 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Vurgulanan amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu program, bünyesinde iki ayrı anasanat dalını barındıran disiplinlerarası yeni bir programdır.

Programın Misyon ve Vizyonu

*Çalgı ve ses alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek,

*Türk müziği ve batı müziği eğitimi veren üniversitelerin çalgı ve ses bölümlerinin lisans programlarını tamamlamış sanatçı adaylarının yorumculuk becerilerini ve akademik donanımlarını geliştirmek,

*Ulusal ve uluslararası ölçekte sahne tecrübelerini artırmak ve çağdaş sunum yöntemlerimi öğretmek,

*Müzik eserlerine dair analitik bakış açısını geliştirmek ve üst düzeyde performanslar yaptırmak,

*Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde ve bağımsız müzik sektörü içerisindeki ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın sanatçılar yetiştirmek,

*Sanatsal çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak.

Program Hakkında Genel Bilgiler

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler SBE’nin başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra yazılı sınav ve sözlü/mülakat sınav olmak üzere iki kademeli giriş sınavına alınırlar.

*Yazılı sınavlar ile ilgili soru alanları program yürütme kurulu üyelerince belirlenir ve program kabul komisyonu tarafından uygulanır. Sözlü/Mülakatta ise adayın başvuru alanına göre çalgısal veya vokal performans/lar istenir.

*Programa kabul edilen öğrencilerin derse yazılabilmeleri için merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ya da İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından İTÜ Rektörlüğünün belirlediği baraj puanı veya üzerini almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ün öngördüğü kurallar uygulanır

*Programın dili Türkçe-İngilizce’dir. %70 oranında Türkçe, % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Toplam kredinin % 50’si zorunlu, diğer % 50’si ise seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programında, toplamda 24 kredilik limitin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Programda, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programı “İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” mevzuatları çerçevesinde yürütülür.

Hedef Kitle

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, çalgı ve ses performans alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu doğrultuda alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilmeyi amaçlayan bir hedef kitlesi öngörülmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çalgı/ses alanında icracı, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, metot yazarı, müzik projeleri yürütücüsü, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
  • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, icralarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme ulusal ve uluslararası sahne icrasına aktarabilme.
  • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, işitsel, sözlü, görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme ve sosyal ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilmenin yanı sıra strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve bu alanda özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 Dersler

CSP 501 19 ve 20 yy Türk Muziği Bestekarlarında Yenileşme Hareketleri
CSP 502E New Music Trends
CSP 503 Metot Hazırlama ve Geliştirme (Çalgı)
CSP 504 Türk Makam Muziğinde Türler ve Biçimler
CSP 505 Metot Hazırlama ve Geliştirme (Ses)
CSP 506 Türk Dünyası Müzikleri
CSP 507 Türk Halk Müziği Çalgıları
CSP 508 Yakın Coğrafyalarda Müzikler
CSP 509 Ses Fizyolojisi
CSP 510E Academic Text Writing
CSP 511 Bağlamada Mızrapsız Çalış Tekniği-1
CSP 512 Bağlamada Mızrapsız Calış Teknigi-2
CSP 513 Birlikte Çalma 1 (Batı Müziği)
CSP 514 Birlikte Çalma 2 (Batı Müziği)
CSP 515 Birlikte Çalma 1 (Türk Halk Müziği)
CSP 516 Birlikte Çalma 2 (Türk Halk Müziği)
CSP 517 Birlikte Çalma 1 (Türk Sanat Müziği)
CSP 518 Birlikte Çalma 2 (Türk Sanat Müziği)
CSP 519 Doğaçlama 1
CSP 520 Doğaçlama 2
CSP 521 İcrada Uslup ve Tavır 1 (Türk Halk Müziği)
CSP 522 İcrada Uslup ve Tavır 2 (Türk Halk Müziği)
CSP 523 İcrada Uslup ve Tavır 1 (Türk Sanat Müziği)
CSP 524 İcrada Uslup ve Tavır 2 (Türk Sanat Müziği)
CSP 525 Keman Edebiyatı 1
CSP 526 Keman Edebiyatı 2
CSP 527 Piyano Edebiyatı 1
CSP 528 Piyano Edebiyatı 2
CSP 529 Çalgıda İleri İcra 1
CSP 530 Resital 1
CSP 531E Psychology of Concert and Stage
CSP 532 Çalgıda İleri İcra 2
CSP 533 Seste İleri İcra I (Türk Halk Müziği)
CSP 534 Seste İleri İcra 2 (Türk Halk Müziği)
CSP 535 Seste İleri İcra I (Türk Sanat Müziği)
CSP 536 Seste İleri İcra 2 (Türk Sanat Müziği)
CSP 537 Çalgıda İleri İcra 3
CSP 538 Çalgıda İleri İcra 4
CSP 539E Communication in Performance
CSP 540 Seste İleri İcra IV (Türk Halk Müziği)
CSP 541 Seste İleri İcra 3 (Türk Halk Müziği)
CSP 542 Seste İleri İcra 4 (Türk Sanat Müziği)
CSP 543 Seste İleri İcra 3 (Türk Sanat Müziği)
CSP 545E Correpetition
CSP 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
CSP YLT Tez Çalışması

Program Yürütme Kurulu

Prof. Cihangir TERZİ ( Performans Ana Sanat Dalı Başkanı )

Prof. Nihal CÖMERT ( Geleneksel Danslar Programı Koordinatörü)

Doç. Neva ÖZGEN KÖSOĞLU  (Çalgı/Ses Programı Koordinatörü-ÇALGI )

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşegül ARAL ALTIOK  ( Ses Programı Koordinatörü-SES)

 

Erasmus Koordinatörü

Doç. Neva ÖZGEN KÖSOĞLU

Akademik Kadro

Ad Soyad Çalışma Alanları
Prof. Cihangir TERZİ Bağlama / Çalgı Metodolojisi / THM Solfeji ve Teorisi / THM Koro ve Orkestrası
Prof. Dr. Cihat AŞKIN  
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Tarihsel Müzikoloji, Makam Teorisi, Türk Makam Müziği Tarihi, Organoloji, Kemençe
Prof. Adnan KOÇ  
Prof. Nermin KAYGUSUZ  
Prof. Songül KARAHASANOĞLU Etnomüzikoloji / Popüler Müzik
Prof. Devlet Devrim ÖZTAŞ Müzik Eğitimi / Yorumculuk
Prof. Dr. Tolgahan ÇOĞULU Gitar / Klasik Gitar / Mikrotonal Gitar / Mikrotonal Müzik / Ses Sistemleri
Doç. Dr. Ali TÜFEKÇİ Ney / Türk Müziği / Dini Musiki Repertuarı / Sahne Performansı/Yorumculuk
Doç. Dr.  Yelda Özgen ÖZTÜRK
 
Doç. Dr. Zeynep Gonga Girgin
Tarihsel Müzikoloji, Müzikoloji, Etnomüzikoloji, Etnokoreoloji
Doç. Dr. Ozan BAYSAL
Müzik Teorisi, Müzik Analizi, Müzik Teori Tarihi, Zaman Teorileri, Bilim Tarihi, Müzik Tarihi, Müzik Estetiği, Popüler Müzik, Film Müziği, Elekro-Akustik Kompozisyon, Müzik Prodüksiyon
Doç. Dr. Sinem ÖZDEMİR
Türk Sanat Müziği/ Türk Sanat Müziği Repertuarı /İcra /Yorum/ Türk Müziği Tarihil
Doç. Jülide GÜNDÜZ
Paris in kentsel dönüşüm süreci sonrası yerleşim alanı olarak Montmartre ve Erik Satie ilişkisi / İki savaş arası Fransız Müziği / 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Paris müzik hayatında kurumsallaşma süreci / Sovyet müzik politikaları / Çalgı eğitiminde el tercihi / Flüt eğitiminde ara repertuvar / Flüt yarışmalarına hazırlanma
Doç. Cihan YURTÇU
Kaval / Türk Halk Müziği / Üflemeli Halk Çalgıları ve Çalgılama
Doç. Ayşegül KOSTAK TOKSOY Kanun/Toplu İcra/ Teori
Doç. Neva ÖZGEN KÖSOĞLU Klasik Kemençe/ Klasik Kemençe’ de Eğitim Yöntemleri/ Yeni Müzik İcraları İçin Etütler
Doç. Kandemir BASMACIOĞLU
Piyano 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ŞENSOY Keman/Orkestra Şefliği/ Kompozisyon
Dr. Öğr. Üyesi. Ayşegül ARAL ALTIOK

Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜNEŞ
Türk Halk Müziği Repertuvarı, Bağlama Eğitimi, Alevî-Bektaşî Müzikleri, Ağız-hançere teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Seval EROĞLU
Türk Halk Müziği Repertuarı, Performans, Toplumsal Cinsiyet