26

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Tanıtım

Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye program web sitesinden ulaşabilirsiniz: hst.itu.edu.tr

Mezunların Çalışma Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde ve araştırma geliştirme kurumlarında kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, müzelerde, bilim merkezlerinde, arşivlerde çalışama olanağı bulabileceklerdir.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Programın Öğrenme Çıktıları

 • Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
 • Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
 • Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,
 • Bilim, ve Teknoloji Tarihi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik),
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında araştırma yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
 • Bilim ve teknoloji tarihi alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma.

Dersler

Zorunlu Dersler

1.Dönem

 BVT 514 Teknolojinin Gelişim Tarihi (History of Development in Technology) (3+0) (Türkçe) 
 BVT 502 Historiography for History of Science (Bilim Tarihi Yazıcılığı) (3+0) (İngilizce) 

2. Dönem

BVT 511 TarihteMühendislik (Engineering in History) (3+0) (Türkçe)
BVT 508E Science and Technology during the Industrial Revolution (Sanayi Devriminde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 

Kredisiz Dersler

(Z) Seminer (0+0)

(Z) Tez (0+0) 

Seçmeli Dersler

BVT 501 AstronomiTarihi (History of Astronomy) (3+0) (Türkçe) 
BVT 503 Bilim Aletlerinin Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Scientific Devices) (3+0) (Türkçe) 
BVT 505 İslam Dünyasında Bilim veTeknoloji (Science and Technology in Islamic World) (3+0) (Türkçe)
BVT 506-506E The Rise of Civilization (Medeniyetlerin Doğuşu) (3+0) (İngilizce) 
BVT 507-507E Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East (Ortadoğu’daki Yabancı Okullanın Faaliyetlerinde Bilim ve Teknoloji) (3+0) (İngilizce) 
BVT 509-509E History of Art 
BVT 510 ŞehircilikTarihi (History of Urbanism) (3+0) (Türkçe) 
BVT 512E Warfare Technology in History (Tarihte Savaş ve Teknoloji) (3+0) (Türkçe)
BVT 513E History of Design (Tasarım Tarihi)(3+0) (İngilizce)
BVT 515 Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Turkish Science and Technology) (3+0) (Türkçe) 
BVT 516E History of Geology (Yer Bilimleri Tarihi) (3+0) (İngilizce) 
BVT 521E Scientific Revolution (Bilimsel Devrim) (3+0) (İngilizce) 


Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUTÇU

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tuncay ZORLU

Erasmus Koordinatörü

Araş. Gör. Emirhan TEZER

 

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. A.M. Celal Şengör Türkiye'nin tektoniği / Bilim tarihi ve felsefesi / Mars ve Merkür'ün tektoniği
Prof. Dr. Aytekin Çökelez Bilim ve Teknoloji Tarihi / Mühendislik Eğitimi / Bilim Eğitimi
Prof. Dr. Cafer Özkul Optik / Fotonik / Optoelektronik / Lazer / Holografi
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı Epigenetik mekanizmalar / Biyobelirteç analizleri / Kompleks hastalıkların genetik unsurları
Prof. Dr. Gülname Turan Ürün tasarımı, Tasarım Tarihi, El Sanatları Tarihi
Prof. Dr. Hüseyin Toros Atmosfer Bilimleri / Meteoroloji / Sayısal Modelleme / Hava kalitesi
Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi Astronomi / Astrofizik ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr. Neşe Özdemir Matematiksel Fizik, Gravitasyon Kuramları, Kozmoloji
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık Tarihsel Müzikoloji , Müzik Paleografyası , Müzik Tarihi , Müzik Sosyolojisi
Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Osmanlı Düşünce Tarihi/Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi
Prof. Dr. Turan Öztürk Organik Materyal Kimyası
Prof. Dr. Atabey Kaygun Cebir / Topoloji / İstatistiksel Veri Analizi
Doç. Dr. A.Savaş Arapoğlu Kütleçekim ve Kozmoloji , Sicim Kuramı
Doç. Dr. Bülent Arıkan Erken Tunç Çağ , Yerleşim Arkeolojisi , Peyzaj Arkeolojisi
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan Ortadoğu Çalışmaları / Son Dönem Osmanlı Tarihi / Irak Tarihi
Doç. Dr. Hasan Karataş Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi / Erken Modern Bilgi Tarihi
Doç.Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu Yoğun Madde Fiziği , Süper İletkenler ve Manyetik Malzemeler , Nötron Fiziği
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Turhan Sel Balkan Tarihi / Osmanlı Dönemi Balkan Coğrafyası / Bosna Tarihi /
Dr.Öğr.Üyesi Giovanni Mion Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Analitik Felsefe / Mantık
Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu Rüzgar enerjisi / Performans analizi / Doğrusal olmayan modeller
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan Orta doğu çalışmaları / Misyonerlik tarihi / Katolik misyonerlik tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan Yenilenebilir Enerji Sistemleri , Akışkanlar Mekaniği, Enerji
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce Osmanlı tarihi / Modern Mısır tarihi / Ortadoğu tarihi / Balkan tarihi / Avrupa tarihi
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan İslam kitap sanatları / Sanat yönetimi / İletişim ve müzecilik
Öğr. Gör. Dr. Özge Atalay Kent sosyolojisi / Sosyal politika / Toplumsal cinsiyet
Dr. Ali Demirci Uygulamalı Matematik / Dispersif Şok Dalgaları / Lineer Olmayan Karar Verme Dinamiği / Salgın Hastalıkların Matematiksel Modellemesi / Matematik Tarihi
Dr. Çiğdem Özkan Aygün Kentsel arkeoloji , Yerleşim Arkeolojisi , Ortaçağ Arkeolojisi , Bilim ve Teknoloji Tarihi , Kültürel Miras Yönetimi , Ticaret Tarihi