26

İşletme (Tezli/Tezsiz)

Tanıtım

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İşletme lisansüstü programları yaklaşık otuz yıldır yürütülmektedir. Farklı alanlardan gelen öğrencilere göre düzenlenen programlarda öğrencilerin, işletmenin satış-pazarlama, muhasebe-finans, yönetim-organizasyon, üretim, projelendirme, nicel yöntemler, teknoloji, hukuk gibi alanlarında bilgi edinmeleri ve araştırmalar yapmaları hedeflenmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programı daha çok iş hayatına hazırlarken, tezli yüksek lisans programı işletmeye dair sorunları akademik bakış açısıyla incelemeyi hedef alan bir yapıdadır. Bu haliyle, araştırma yapmak ve doktora eğitimi almak isteyenler için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.

Programın Amacı

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel ilkeleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilmeleri veya kendi işletmelerini kurabilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

 

 

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar çok farklı iş kollarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Programın, herhangi bir alandan bağımsız olarak, girişimciliği ve üst yöneticiliği öne çıkaran yapısı vardır. Ayrıca, tezli program akademik kariyer veya uzman araştırmacı pozisyonları hedefleyenler için tasarlanmıştır.

 

Hedef Kitle
İTÜ İşletme Mühendisliği ve İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümleri hariç, her alandan lisans diplomasıyla başvuranlara açıktır.

 

Başvuru Koşulları
Başvuruda aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  • Özgeçmiş
  • Niyet mektubu
  • ALES-EA veya ALES-SAY veya GMAT veya GRE belgesi
  • Lisans not belgesi
  • İngilizce dil belgesi
  • Referans mektubu (iki adet)

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak işletme kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

İşletme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme.

İşletmenin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme.

Takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak sunabilme.

İşletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme.

İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma.

(Tezli program için) “İşletme” alanındaki uygulamalara yönelik bir çalışmayı, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bağımsız yürütebilme, elde ettiği bulguları yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

TEZLİ PROGRAM YAPISI

Program 10 ders (27 kredi + Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi), tez araştırması (ISS YLT1) ve yüksek lisans tezinden (ISS YLT) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501 Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505   Yönetim ve Organizasyon 
ISS 502   Üretim Yönetimi (Production Management)
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596     Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT1  Tez Çalışması 1

4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT Tez Çalışması

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 507E  Managerial Economics
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506     İşletme Hukuku
ISS 511     İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 510    Stratejik Planlama ve Yönetim

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524   Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533   Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555   Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 552   Fikri Mülkiyet Hakları
ISS 554   Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir. Ders alırken İngilizce dil koşuluna (%30: en az 3 adet kredili ders) dikkat edilmedilir.TEZSİZ PROGRAM YAPISI
Program 12 ders (33 kredi + Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi) ve yüksek lisans projesinden (ISS 598) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501E Management Statistics
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505   Yönetim ve Organizasyon 
ISS 502   Üretim Yönetimi 
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 )
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596     Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
ISS 598 Proje


Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 507E  Managerial Economics
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506     İşletme Hukuku
ISS 508E  Organizational Behavior
ISS 511     İnsan Kaynakları Yönetimi
ISS 510    Stratejik Planlama ve Yönetim

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524   Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533   Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 555   Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS 552   Fikri Mülkiyet Hakları
ISS 554   Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler


**Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir. Ders alırken İngilizce dil koşuluna (%30: en az 4 adet kredili ders) ve dikkat edilmedilir.


Program Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan, Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK (Üye)
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ

Erasmus Koordinatörleri
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik / Stratejik Yönetim
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Telekomünikasyon Hukuku
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI Finansal Krizler / Döviz Kuru Rejimleri / Uluslararası Finansal Mimari
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR Makroekonomi / Gelir Dağılımı ve Yoksulluk /Gelişme Ekonomisi
Doç. Dr. Ulaş BAYSAL İşletme Hukuku
Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT Tedarik Zinciri Yönetimi / Proje Yönetimi /Üretim Planlama
Prof. Dr. Huriye Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi / Perakende Pazarlama Stratejileri / Tüketici Davranışı
Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Toplam Kalite Yönetimi / Sağlık ve Eğitim Sektöründe Kalite / QFD Uygulamaları / Sürekli İyileştirme Teknik ve Metotları
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ Üretim Yönetimi / Yöneylem Araştırması
Prof . Dr. Dilay ÇELEBİ GONİDİS  Ulaştırma Sistemleri / Envanter ve Stok Yönetimi / Yük Taşımacılığı / Optimizasyon ve Modelleme / Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ Finansal Piyasalar ve Ürünler / Piyasa Mikroyapısı / Davranışsal Finans / Portföy Yönetimi / Yatırım / Finansal Yönetim
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama / Hizmet Pazarlaması / Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim ve Organizasyon / Mühendislik Etiği / Stratejik Yönetim
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Erden BAYAZIT
 Örgüt Teorisi, Girişimcilik, İş Etiği
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ Bilişim Hukuku / Veri Koruması Hukuku / Rekabet Hukuku /Sözleşme Hukuku
Öğr. Gör. Dr. İdil Vedia Evcimen Liderlik, Kültürlerarası Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Makroekonomi / Para ve Banka / Uluslararası Finans / Uluslararası Ticaret / Gelişme İktisadı
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS Makroekonomi / Kalkınma İktisadı / Politik İktisat / İşgücü İktisadı / Cinsiyet Ekonomisi
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ Küresel Ekonomi İçinde Türkiye / Türkiye Bankacılık Sektörü / Holdingler ve Holding Bankacılığı
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Pazarlama Yönetimi / Bütünleşik Pazarlama İletişimi / Tüketici Davranışları / Pazarlama Araştırması
Doç Dr. Hasan KARSLIOĞLU Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku
Doç. Dr. Tolga KAYA Araştırma Yöntemleri / Yönetimde Karar Verme / Ekonometri / İstatistik
Prof. Dr. Özgür KAYALICA Mikroekonomi / Çevre Ekonomisi / Türkiye Ekonomisi / Oyun Teorisi
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ Girdi-Çıktı Analizleri / Öncül Göstergeler Yöntemi / Bölgesel Gelir Dağılımı / Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İnsan Kaynakları Yönetimi / İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları / Kariyer Seçimi / Yönetim ve Organizasyon
Doç.Dr. Tuncay ÖZCAN Veri Madenciliği,Büyük Veri Analitiği,Optimizasyon,Metasezgisel Algoritmalar,Tahminleme
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Uluslararası Ticaret / Uluslararası İktisat / Ekonomik Bütünleşme ve AB
Dr. Öğr. Ü. Özgür ÖZTÜRK

İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku / İş Hukuku / Fikri Mülkiyet Hukuku

Öğr.Gör. Dr. Gizem Sarıbay Öztürk İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Prof. Dr. Raziye SELİM Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları / Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Aslı SÜDER Yönetim ve Organizasyon / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgütsel Davranış / Organizasyon Teorisi / Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Oktay TAŞ Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi / Finansal Analiz ve Denetleme / Kurumsal Finansman / Davranışsal Finans
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU Gelişmekte Olan Piyasalar / Finansal Kriz / Finansal Zaman Serileri
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Yönetim & Organizasyon / Organizasyon Teorisi / Teknoloji Yönetimi / Mühendislik Tasarımı / Girişimcilik
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN Finansal Ekonometri / Zaman Serisi Analizleri / Pazarlama Araştırmaları
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM Teknoloji Yönetimi / Yönetim Bilgi Sistemleri / Proje Yönetimi / Süreç Yönetim

İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
İş Hukuku,İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku