26

Müzik Teorisi ve Kompozisyon

Tanıtım

Müzik Teorisi müzikal yapıları çözümlemeye, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bir sistematik içinde bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kompozisyon ise özgün eserler üretmeyi, farklı ses alemlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bestecilikte tarihsel ve güncel teorik bilgi sahibi olmak, eldeki verileri yorumlamada ve yaratıcılık sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programı, gerek müzik teorisi gerekse kompozisyon dalında uzmanlaşacak, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Amacı

Müzik Teorisi araştırmaya, çözümlemeye, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bir sistematik içinde bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kompozisyon ise eldeki verilerden yola çıkar ve yeni eserler üretir. Yeni eser üretiminde tarihsel ve güncel teorik bilgi sahibi olmak, eldeki verileri yorumlamada ve yaratıcılık sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Müzik Teorilerinin Kompozisyon teknikleriyle ilişkilendirilerek lisansüstü düzeyde eğitimi ve öğretimi gerekmektedir. İTÜ SBE bünyesinde açılması önerilen Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programı, gerek müzik teorisi gerekse kompozisyon dalında uzmanlaşacak, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Yapısı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı altında 2013-2014 eğitim öğretim yılında  eğitime başlayacak olan Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler 3+0 kredilidir. Bilimsel Hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir. Birinci dönem Bilimsel Hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Programa kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir. Programda  % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Programda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

Hedef Kitle

Müzik ile düşünsel anlamda ilgilenen, müziğin yapısal unsurlarını ve bu unsurların müzik ve dinleyici üzerindeki etkilerini araştırmak ve ayrıca öğrendiği yeni tekniklerle bestecilik ufkunu genişletmek isteyen kişiler Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı’nın hedef kitlesini oluşturmaktadırlar.

Mezunların Çalışma Alanları

Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları TSM-THM, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı ve Şehir Orkestraları, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ve bağımsız müzik sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, dans vb. ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın birer uzman olarak görev yapabilirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
  • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
  • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel, işitsel olarak sistemli biçimde aktarabilme ve sosyal ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak gerek sözlü, gerekse yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim, iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilmenin yanı sıra strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve bu alanda özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
  • Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü, işitsel ve /veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

Ders Listesi
TKY 501 Yeni Akımlar ve Müzik
TKY 502 Orkestrasyon Stilleri ve Çözümleme
TKY 503 Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziğinde Karşılaştırmalı Çözümler: 17 ve 18. yy
TKY 504 Armonilemede Modern Yöntemler
TKY 505 Türk Müziği Teorisi: Makam ve Usul
TKY 506 Solo Çalgı ve Oda Müziği Yazımı
TKY 507 Yöresel Müzik Türlerinde Biçim ve Ritim
TKY 508 Koro ve Orkestra Yazımı
TKY 509E Schenkerian Analysis
TKY 510 Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon
TKY 512-512E Çağdaş Nota Yazım Sistemleri
TKY 514 Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği Karşılaştırmalı Çözümler: 19.yy
TKY 516-516E Gelenek, Müzik ve Politika
TKY 518E History of Western Music Theory
TKY 520E Set Theory Analysis of Post-Tonal Music
TKY 522E Asian Modal System
TKY 596-596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
TKY YLT Tez Çalışması

Program Yürütme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN

Akademik Kurul 

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Songül KARAHASANOĞLU Müzikoloji / Türk Halk Müziği (Yorumculuk) / Etnomüzikoloji, Popüler Müzik
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Prof. Cihangir  TERZİ Bağlama / Çalgı Metodolojisi / T.H.M. Solfeji ve Teorisi / T.H.M. Koro ve Orkestrası
Dr. Öğr. Üyesi Ozan BAYSAL Müzik Teori Tarihi / Müzik Algısı / Analiz Modelleri ve Müzik Analizi / Müzik Estetiği / Popüler Müzik
Dr. Öğr. Üyesi Eray ALTINBÜKEN Kompozisyon / Müzik Teorisi
Doç. Ayşegül KOSTAK TOKSOY Kanun / Toplu İcra / Teori
Doç. Gülay KARAMAHMUTOĞLU Hamparsum Nota Yazısı / Müzik Teorileri Tarihi / Müzik Paleografyası
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI Tarihsel Müzikoloji / Makam Teorisi / Türk Makam Müziği Tarihi / Kemençe
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ GÜNEY Türk Musikisi / Tarihsel müzikoloji
Doç. Dr. Eren ÖZEK Makam Teorisi / Frekans Analizi / Eser Analizi