26

Müzikoloji

Tanıtım

Program, müzik biliminin kapsadığı alanlarda, çağdaş eğitim metotlarının kullanıldığı bir yapı içinde, müzik araştırmacı kişiliği ile lider, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip, ülkemizin ve dünyanın kültürel çeşitliliğini yeni kuşaklara aktarabilecek, müzik biliminin doğasında var olan “disiplinlerarası” bilinç ile yeni sentezlere ulaşabilecek saygın bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca müziğin bilimsel tarafıdır. Sadece müzikal tecrübe ve değerlerin değil, toplum içinde bu değerler hakkında bilinen ve düşünülen her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Müzikoloji disiplini; çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, folklor, etnomüzikoloji ve popüler müzik gibi bir çok farklı alt başlık altında çalışabilir. Ayrıca sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, dilbilimi, psikoloji, felsefe, fizik, matematik gibi pek çok disiplin ile temaslar ve ortak çalışmalar sonucunda müzik-kültür-kimlik ilişkisine dair çıkarımlarda bulunup, toplumun müzik yoluyla anlamlandırılması hedeflenir.

Programın Amacı

Bu programın gerekçesi; müzik biliminin kapsadığı alanlarda, çağdaş eğitim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde, müzik araştırmacı kişiliği ile lider, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip, ülkemizin ve dünyanın kültürel çeşitliliğini yeni kuşaklara aktarabilecek, ayrıca çağımızda bilimlerarası bütünleşmeyi sağlamak amacı doğrultusunda müzik biliminin doğasında var olan "disiplinler-arası" bilinç ile yeni sentezlere ulaşabilecek saygın bilim insanları yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim yapmaktır.

Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca müziğin bilimsel tarafıdır. Sadece müzikal tecrübe ve değerlerin değil, toplum içinde bu değerler hakkında bilinen ve düşünülen her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Müzikoloji disiplini; çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, folklor, etnomüzikoloji ve popüler müzik gibi bir çok farklı alt başlık altında çalışabilir. Aynı zamanda müzikolojiye karakterini veren en büyük özelliği disiplinlerarası kimliğidir. Sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, dilbilimi, psikoloji, felsefe, fizik, matematik gibi pek çok disiplin ile temaslar ve ortak çalışmalar sonucunda müzik-kültür-kimlik ilişkisine dair çıkarımlarda bulunup, toplumun müzik yoluyla anlamlandırılması hedeflenir.

Programın Yapısı

* Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı altında 2011–2012 Bahar yarıyılında eğitime başlayacak olan Müzikoloji Yüksek Lisans Programı bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

* Müzikoloji Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bilimsel Hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir. Birinci dönem Bilimsel Hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

* Programa kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir. Programın dili Türkçe’dir. % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Programında, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE doktora programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

Hedef Kitle

Müzikoloji ve etnomüzikoloji programlarından mezun olan öğrencilerin yanı sıra, müzik performansı veya sosyal bilimler öğrencileri de bu bölüme başvurabilirler. Sosyoloji, antropoloji, politika, felsefe, fizik, matematik gibi diğer alanlardan da başvurular kabul edilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Müzikoloji yüksek lisans programı mezunları araştırmacı, akademisyen, müzik eleştirmeni ve yapımcı olarak çalışabilirler.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu doğrultuda alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
  • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme; uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için liderlik yapabilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme; edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
  • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak aktarabilme.
  • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirip sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme; alana dair bilgi becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası ya da ulusal platformlarda, yazılı, sözlü ve /veya görsel olarak aktarabilme.

Dersler

MZJ 501 Karşılaştırmalı Müzik Teorileri
MZJ 502-502E Tarihsel Müzikolojinin Temelleri
MZJ 503E Music Culture Creativity
MZJ 504-504E Etnomüzikolojinin Temelleri
MZJ 506 Lale devri ve müzik
MZJ 507 III.Selim devri ve müzik
MZJ 508-508E Müzik ve Kimlik
MZJ 509 Müzik ve Toplumsal Cinsiyet
MZJ 510 E Anthropology of Music
MZJ 511 Etnomüzikolojide Güncel Tartışmalar
MZJ 512 Müzik Felsefesi
MZJ 513E Sociology of Music
MZJ 514 Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri
MZJ 515E Performance Theories
MZJ 516E Critical Approaches to Popular Music
MZJ 518 Alan Araştırmasında Güncel Tartışmalar
MZJ 519 Geleneksel Müziklerde Transkripsiyon ve Analiz
MZJ 520 Makam Çözümleme I
MZJ 521 Makam Çözümleme II
MZJ 522E Music Cultures, Regions and Trends
MZJ 801 Müzik Teorisi
MZJ 803 Makam Teorisi
MZJ 805 Müzik Tarihi
MZJ 807E Research Methods in Music


Program
Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI(Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Fatma Belma OĞUL
Doç. Dr. Atilla Coşkun TOKSOY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Fatma Belma OĞUL

Akademik Kurul

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Songül KARAHASANOĞLU Müzikoloji / Türk Halk Müziği (Yorumculuk) / Türk Sanat Müziği (Yorumculuk)
Doç. Dr. Fatma Belma OĞUL Sistematik müzikoloji / Etnomüzikoloji / Etnokoreoloji
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI Tarihsel Müzikoloji / Makam Teorisi / Türk Makam Müziği Tarihi
Doç. Dr. Atilla Coşkun TOKSOY Müzik Pedagojisi / Müzik Tarihi
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK Tarihsel Müzikoloji / Müzik Paleografyası / Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Eray CÖMERT Müzikoloji / âşık musikisi / Anadolu müzik kültürleri
Doç. Yalçın ÇETİNKAYA Müzik Felsefesi / Müzik Estetiği / Osmanlı-Türk Müziği Tarihi / Avrupa Müzik Tarihi / Müzik Sosyolojisi / Uzak-Doğu Hind Müzik Kültürü / Tasavvuf Musikisi / Müzik ve Din / Kadim Müzik Düşünceleri
 Doç. Dr. Ozan BAYSAL  Müzik Teori Tarihi / Müzik Algısı / Analiz Modelleri ve Müzik Analizi / Müzik Estetiği / Popüler Müzik
 Doç. Dr. Gonca GİRGİN  Müzikoloji / Tarihsel müzikoloji / Etnomüzikoloji / Etnokoreoloji / Performans Çalışmaları
 San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL  Müzikoloji / Türk Halk Müziği / Aşık Müziği / Müzik Tarihi
 Doç. Dr. Burcu YILDIZ  Etnomüzikoloji / Müzikoloji / Popüler Müzik / Türkiye Müzik Kültürleri