26

Sanat Tarihi

Tanıtım

Sanat tarihine geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda disiplinlerarası bir anlayışla eğitim sürdürülmektedir. Sanat Tarihi yüksek lisans programının amacı eleştirel bakış açısına dayalı analitik düşünme yetisini geliştirmeyi sağlamaktır. Öğrencilerin lisans eğitimlerinde aldıkları bilgileri sanat tarihine özgü dil, kavram ve yöntemlerle yeniden değerlendirmeleri ve tez aşamasında bu birikimleri akademik bir çalışmaya dönüştürmeleri hedeflenmektedir. Sanat Tarihi doktora programı ise akademik çalışma yapmayı hedeflemiş araştırmacılara, sanat tarihi konularında uzmanlaşmaya yönelik disiplinlerarası bir bakış açısı ile kurgulanmış eğitim planı sunmaktadır.

Tarihçe

1986-1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof.Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından, Sanat Tarihi Anabilim Dalı açılmış ve lisansüstü eğitime başlanmıştır. Program, sanat ve tarihine geniş bir persfektiften bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulmuştur.

Anabilim Dalı’nın yetiştirdiği öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında önemli konumlarda mesleklerini uygulayabilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı

Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bu nedenle Antikçağ’dan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye’si ve modern dönemleri kapsayan bir program oluşturulmuştur. Tarihsel bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.

Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık,  tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim uygulamaya özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir.

Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.

Hedef Kitle

Üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık tarihi, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar, müzecilik gibi sanatla ilgili bölümlerinin yanı sıra iletişim, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, tasarım, mühendislik, hukuk, mimarlık, sağlık bilimleri, vb. alanlarından da öğrenci kabul edilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlarının büyük çoğunluğu akademisyen, yazar, eleştirmen, galeri uzmanı, küratör, danışman olarak çalışmaktadırlar.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Program Öğrenme Çıktıları

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Programın Yapısı

 • Mezun olmak için en az 24 kredi ve yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir.
 • Alınan toplam kredinin en az % 50'si zorunlu derslerden oluşmaktadır.
 • Bütün dersler 3+0 kredilidir.
 • Öğrenciler 4 zorunlu derse ek olarak en az 4 seçmeli ders almak zorundalar.
 • Öğrenciler, programı tamamlayabilmeleri için derslerin en az %30'unu İngilizce almak zorundalar.
 • Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.

  ​

Dersler

Zorunlu Dersler
Güz
STR504 Research Methods in Art History
STR 525E Art History and Culture
STR588 Seminer(Kredisiz)

Bahar
Yapıt Çözümlemeleri
STR521 Sanat Teorileri
STR596 Seminer (Kredisiz)

Seçmeli Dersler
Güz
STR501 Eleştirel Düşünme
STR505 Minyatürde Görsel ve Sözel İmge
Ders Katalog_Bat. Dön. Türk resmi
STR515E Creating and Representing Trends
STR 525E Art History and Culture

Bahar
STR502E Philosophy of Art & Aesthetics
STR508E Contemporary Art
STR510 Sanat ve Eleştiri
STR511E Iconography in Byzantine and European Art
STR512E Westernization in Ottoman Art
STR516 Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi'nde Görsel Sanatlar 
STR518 Tarih Araştırmaları: Geç Osmanlı Dönemi
STR520 Uzakdoğu Sanatları
STR521 Sanat Teorileri
STR524 Ortaçağ İslam Ülkelerinde Bezeme
STR526 Antik Mimarlıkta Dekorasyon
STR530 Bahçe Sanatı Tarihi

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep KUBAN (Program Koordinatörü)
Doç.Dr.Oğuz HAŞLAKOĞLU
Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Zeynep KUBAN

Akademi
k Kurul

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof. Dr. Zeynep KUBAN

Antik Çağ Mimarisi / Erken 20. yüzyıl mimarisi ve sanatı

Prof. Dr. Turgut SANER

 

Antik Çağ Mimarlığı/19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı

Doç. Dr. Çiğdem KAYA PAZARBAŞI

Ürün Tasarımı / Tasarım Kültürü, Sanat ve Toplumsal Bağlam

Doç.Dr.Oğuz HAŞLAKOĞLU

Sanat Felsefesi / Disiplinlerarası Sanat

Doç.Dr.E. Belgin YETİŞKİN

Sanat Sosyolojisi / İletişim Sosyolojisi

Prof.Dr.Tuncay ZORLU

Osmanlı Eğitim Tarihi / Osmanlı Düşünce Tarihi Osmanlı Düşünce Tarihi / Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi / Osmanlı Eğitim Tarihi

Prof. Dr. Aygül AĞIR

Doğu Batı Kültürel Alışverişlerin Mimariye ve Sanata Yansıyan Sonuçları / Mimarlık Tarihi

Prof. Dr. Gülname TURAN

Ürün tasarımı / Tasarım Tarihi / El Sanatları Tarihi

Doç. Dr. Geoff BOVE

Eskiçağ Felsefesi / Sanat Felsefesi / Toplum ve Siyaset Felsefesi

Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

Resim / Türk-İslam Sanatları Tarihi

Doç. Dr. V. Gül CEPHANECİGİL

Geç Osmanlı Mimarlığı / Erken Cumhuriyet Mimarlığı / Kent Tarihi

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR PENÇE

19. ve 20. yüzyıl Resim Sanatı / İslam Bezeme Sanatı

 Doç. Dr. Bülent ARIKAN Regional and Temporal Focus/Field Methods/Anthropological Theories 

 

Programa Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahu ANTMEN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşe H. KÖKSAL (Özyeğin Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Zerrin İREN BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Miyuki AOKI GIRARDELLI (Bağımsız Araştırmacı)
Ali ARTUN (Sanat Eleştirmeni)
Öğr. Gör. Dr. Enis Ali YURTSEVER (Bağımsız Araştırmacı)

Programın Web Sayfası: http://www.sanattarihi.itu.edu.tr/