26

Siyaset Çalışmaları

Tanıtım

Program, siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program, eleştirel düşünce ve bilgi üretiminin merkezi olmayı hedeflemektedir.

Programın Amacı

​İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır.

Özgörü (Vizyon)

​​İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçinden ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olma amacını esas alır. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşma yetisini kazandırmayı hedeflerinden biri olarak kabul eder. 

Özgörev (Misyon)

​​​İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır. 

Siyaset Çalışmaları Programının Gerekleri​

​Siyaset Çalışmaları Programını başarıyla tamamlama kıstasları, İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yüksek Lisans derecesi alabilmek aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur.
Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, Siyaset Çalışmaları başkanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun karan ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan, Siyaset Çalışmaları programı ilgili lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
Siyaset Çalışmaları programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalı, seminer dersi ve tez çalışması başarıyla tamamlanmalıdır.

Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. 
Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur.
Siyaset Çalışmaları yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Hedef Kitle

Program tüm lisans mezunlarına açıktır. Program komitesinin kararı doğrultusunda, lisans öğrenimlerini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanı dışında tamamlayan adayların bir dönem bilimsel hazırlık programına katılması gerekebilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlar siyasal ekonomi ve siyasi tarih, eleştirel kalkınma ve bölgeselleşme-bölgecilik, siyasal çevre-bilim ve çevre, uluslararası ilişkiler ve küreselleşme, siyaset felsefesi ve teorisi, siyasal iletişim ve söylem, milliyetçilik ve kimlik, demokrasi ve yurttaşlık alanlarında çalışabilirler.

Yüksek Lisans Tezi ve Savunması

​Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Siyaset Çalışmaları Anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları Anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı,  en az ikisi Üniversite içindeki başka bir Siyaset Çalışmaları Anabilim dalından ve ya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. 
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Siyaset Çalışmaları Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir.

Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü Siyaset Çalışmaları Anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir.

Yüksek Lisans öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması mezuniyet şartı olarak aranır.

Başvuru Koşulları

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için bölüm internet sitesini ziyaret ediniz: siyaset.itu.edu.tr

Program Öğrenme Çıktıları

  • Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme.
  • Siyaset çalışmaları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme, kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
  • Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
  • Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme.
  • Siyaset Bilimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
  • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
  • Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Siyaset Çalışmaları alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
  • Siyaset Çalışmaları alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme; alan bilgisini ve problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
  • Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme.

Dersler

SYC 501E - Political Philosophy

This course introduces political philosophy by studying a selection of primary texts of the Ancient Greek and modern European philosophers like Plato, Aristotle; Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche and Rawls. Students will study classical texts of political philosophy from the perspective of these questions: What is the purpose of politics and the state? What is justice? What is freedom and what is equality?

SYC 502E - Globalization and International Relations

This course focuses on the historical transformation of the international system and globalization. It examines this transformation by situating globalization in the context of developments of the 20th century and within the framework of international relations theories; debating anti-globalization perspectives and the future of globalization, as well as its effects on labor power, environment, human rights, diplomacy and perpetual crisis.

SYC 503E - Formation of the Modern State

Beginning with feudalism, this course mainly traces the historical process of the initial emergence and the advance of the “modern state” in western Europe. While underlining and discussing some basic concepts of modern state like “power”, “authority” and “legitimacy,” the course defines the basis of the complicated legal and bureaucratic institutionalisation of the modern state. Finally the course deals with the critical approaches to the mainstream model(s) of modern state such as post-structuralism, and discusses its future in a world of rising interdependency and globalization.

SYC 504E - Methodology in Social Sciences

The course looks at both the methods used in the social sciences and the epistemological foundations of the social sciences. This includes the examination of positions in the philosophy of science, philosophy of social sciences, hermeneutics and language philosophy and the sociology of science. Topics include verification, falsifiability, phenomenology, methodological pluralism, scientific paradigms, language and reality, discourse and structure of knowledge, deconstruction, relativism and realism, science as a social institution and politics of science.

SYC 505E - Selected Topics in Current Politics

This course focuses on the Great Depression of 1929, economic policies after the World War II, neoliberalism and the effects of neoliberalism on social structure and the actual economic crisis. The course aims to acquaint the students with contemporary political issues by equipping them with the necessary theoretical knowledge and critical outlook.

SYC 506E - Political Geography

This course focuses on spatial and geographical dimensions of political phenomena covering theoretical approaches to time-space-society relations; systems of global, national, and regional relations; spatial patterns of production, circulation and exchange; spatial structure and resclaing of the state and its legal-institutional settings; politics of scale; political aspects of migration and settlement systems; globalization, regionalization and localization, new regions and localities.

SYC 507E - Science and Politics

This course addresses the relationship between science and politics on the basis of discussing the classical texts of sociology of science, and how this relationship plays out in today’s world. It aims to enable the students to develop a critical conceptual perspective on science and politics, and their forms of institutionalization. Modernism, constructivism, relativism and post-modernism are key currents in reading and debating classical texts of Weber, Mannheim, Marcus, Merton, Polanyi, Schütz and Herf.

SYC 508E - Urban and Environmental Politics

This course includes discussions on urban and environmental politics based on the concepts of place which human beings relate to and restructure. Urban and environmental politics is concerned with the issues such as production of the physical environment-consumption of natural environment; the role of the state and the local government; environmental and urban social movements; globalization; institutional organization; poverty, social exclusion which are examined within the general framework of power, government/governance and citizens.

SYC 509E - Language and Politics

This course aims to investigate the relationships between several philosophical views of language with political philosophy. The course builds upon three dominant approaches between language and politics by examining works of Chomsky, Wittgenstein, Austin, Habermas and Foucault. The course aims at understanding how social philosophers’ views of language shape their political philosophy.

SYC 510E - Political Thought in Modern Turkey

This course will scrutinize the formation of Turkish social and political thought focusing on the period between the beginning of the 19th century and the 1990s that was quite formative in the making of Turkish intellectual life. This course investigates the origins and evolution of various thought currents in Turkish politics such as liberalism, nationalism, corporatism, feminism and conservatism from the end of the nineteenth century onwards.

SYC 512E - Selected Topics in Turkish Political Life

This course provides a general framework for an analysis of the historical development and origins of Turkish political system since the Tanzimat Edict focusing on the Edicts of Tanzimat and Islahat, the declaration of the First and Second Constitutions, the emergence of the Committee for Union and Progress and the foundation of the Republic; debates of republicanism, nationalism, and constitutionalism.

SYC 514E - Contemporary Political Theory

An introduction to contemporary political theory based on readings from major texts in political theory which define the current subject area. Topics include the nature of politics, liberty, equality, the state, power, social and political community, law and justice, democracy, and the public sphere.

SYC 515E - Political Sociology

This course concerns with socio-political phenomena such as politics of social class, race and ethnicity, gender and sexuality, and religion; power of the modern nation state and its institutions; power dynamics that shape social and political life; modern ideologies and utopias that sometimes motivate such politics; the interactions between local politics and global trends at economic and cultural levels; and with the micro-politics of the everyday.

SYC 518E - Ancient Political Theory

This course is an in depth look at the political philosophy of Plato and Aristotle as it emerged as a defense of the naturalness of law and justice, over and against competing theories of justice as contractual or artificial. We will examine Plato and Aristotle’s ideas on ethics and politics in light of the trial and execution of Socrates, ancient Sophistry and the Peloponnesian war.

SYC 596E - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

This course provides instruction on thesis writing and a forum in which students develop and present their ideas to other members of the class. It aims to give students a sense of community of knowledge, provide them with an opportunity for discussing ideas and their individual progress. The course provides students with the information and guidance necessary for timely and successful completion of their thesis project.

SYC 599 - Thesis.

An acceptable problem is studied with the guidance of an academic staff in the field of political studies. The results of the research should be presented as a thesis prepared according to the post-graduate thesis guidelines and should be defended before a jury chosen according to the Senate Principles.

Program Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Aslı ÖĞÜT ERBİL (Program Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Giovanni MION
Prof. Dr. Gürrcan  KOÇAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr.Üyesi Giovanni MION

Akademik Kurul

Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Dr. Öğr.Üyesi Giovanni MION

Analitik Felsefe / Mantık / Dil Felsefesi

Prof. Dr. Gürcan KOÇAN

Politik felsefe / Etik / Demokrasi Kuramları

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALKIVİK

Uluslararası İlişkiler Kuramları / Uluslararası Güvenlik

Doç. Dr. Aslı ÖĞÜT ERBİL

İklim ve Su Politikaları / Çevre Yönetimi / Kentsel,Yerel Siyaset / İklim Değişikliği

Dr. Öğr. Üyesi Barry STOCKER

Etik / Siyaset Felsefesi / Estetik / Kıta Felsefesi

Doç. Dr. Elvan GÜLÖKSÜZ

Kent Çalışmaları / İnşaat Sektörü Örneğinde Politik Ekonomi ve Hukuk / Kent Arazisi ve Ortak Kullanım Varlıklarında Mülkiyet İlişkileri

Doç. Dr. Umut UZER

Uluslararası İlişkiler / Türk Siyasal Düşüncesi / Türk Dış Politikası  Ortadoğu Çalışmaları

 

Daha fazla bilgi için siyaset.itu.edu.tr.